نسخه آزمایشی

رویه های ارسال سفارش

هزینه های ارسال وروش ارسال

1-هزینه ارسال وروش ارسال سفارش در تهران

-خرید کمتر از یکصد هزار تومان 50درصد هزینه ارسال به عهده خریدار میباشد

-خرید یکصد هزار تومان به بالا هزینه ارسال رایگان وبه عهده بژشاپ میباشد

-ارسال سفارشات در تهران به انتخاب خریدار با پیک ویا پست صورت میگیرد


2-هزینه ارسال وروش ارسال در شهرستان

-خرید بیش از یکصد هزار تومان رایگان بوده وبه انتخاب خریدار توسط پست ویا هواپیما ویا

زمینی شامل اتوبوس وقطار ارسال خواهد شد

-خرید کمتر از یکصد هزار تومان 50 درصد هزینه ارسال به عهده خریدار خواهد بود


زمان ارسال در شهر تهران وشهرستان:

-ارسال سفارش در تهران نسبت به هر نوع سفارش از 24 ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود که در توضیحات بعد اطلاع رسانی خواهد شد

-ارسال سفارشات در شهرستان از 3 الی 7روز انجام خواهد شد


چهارشنبه 12 آبان 1395 - 17:23:18 398 آخرین بازدید : دوشنبه 3 مهر 1396 - 02:05:11 0